திட்டக் குறிப்பு - சூரிய கூரை மவுண்ட்

pj15

இந்தியாவில் கூரைத் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 15 MWp
● தயாரிப்பு வகை: உலோக கூரை மவுண்ட் (முக்கோண மவுண்ட்)
● கட்டுமான நேரம்: 2017

pj16

வியட்நாமில் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 4MWp
● தயாரிப்பு வகை: உலோக கூரை மவுண்ட்
● கட்டுமான நேரம்: 2020


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-07-2021